ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมในอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมในอยุธยา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาวัดนักบุญยอแซฟ ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู "Per Crucem Ad Lucem" ฉลอง 50 ปี สมณศักดิ์พระสังฆราช โดยนักศึกษาได้เข้าชมหมู่บ้านโปรตุเกส มัสยิดจะเกี่ยโยคิณราชมิจจิณจาสยาม และวัดไชยวัฒนาราม ส่วนในช่วงบ่ายนักศึกษาได้เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "อิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามและจากศาสนาคริสต์ที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวอยุธยาผ่านการศึกษาเครื่องประดับทองคำ" วิทยากรโดยคุณวันลีย์ กระจ่างวี ภัณฑารักษ์ประจำอาคารเครื่องทอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม