ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนำการดูและนักศึกษาใหม่ของคณะแก่ผู้ปกครอง พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ ให้การแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยการแนะนำหัวหน้าภาควิชา และประธานสาขาวิชา การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของคณะ ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา ซึ่งการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ทางคณะยังจัดให้นักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม