ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมในพิธีและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541 และมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยยึดหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก” เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพในการนำความรู้ไปพัฒนาทั้งตนเอง องค์กรและท้องถิ่นต่อไป สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาให้สูงขึ้น โดย มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2563 จำนวน 84 ราย และรุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 81 ราย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม