ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวคิดกรอบและเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานเพื่อจัดทำแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ชุดใหม่ ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม