ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยวาระประชุมดังนี้ ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 14 ราย (ครั้งที่ 4) ขอความเห็นชอบรายชื่ออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ราย (ครั้งที่ 3) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการ พ.ศ.... ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 ราย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหารามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม