ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม