ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการเตรียมความพร้อมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะให้กับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม