ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก โดยมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 160 ทุน มูลค่า 544,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันการศึกษา และการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม