ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 วิทยากรโดย นายเจษฎา สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม