ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานนิติการ จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรจากบริษัท ดีอี 8 จำกัด ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในความสำคัญ แนวคิด และผลของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม