ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม