ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีพันจ่าอากาศตรีอนุศักดิ์ ด้วงโต ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 และตัวแทนคณะผู้จัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดถนน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมที่จะให้ครูจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้มีความสวยงาม เหมาะสมต่อการศึกษาหาความรู้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม