ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม