ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับชมรมจริยธรรมอิสลาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รองศาสราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายนฤน แสงมะหะหมัด ประธานชมรมจริยธรรมอิสลาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดกิจกรรมการอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน ละศีลอดร่วมกัน และละหมาดมัฆริบร่วมกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมได้ละศีลอดและละหมาดมักริบร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็นมุสลิมให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม เพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในช่วงเดือนรอมฎอน อันเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา ซื่อสัตย์ มุ่งหวังใกล้ชิดกับองค์อัลเลาะห์ และเป็นการย้ำเตือน ให้ชาวมุสลิมระลึกถึงความยากลำบากของบุคคลที่ด้อยโอกาสกว่า อาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากร ในมหาวิทยาลัยที่เป็นมุสลิม เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม