ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร. เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้ผู้บริหารได้มอบนโยบายและแจ้งข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานการทำงานร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่างเวลาคือ เวลา 9.00-12.00 น. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานราชการลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเวลา 13.30-16.30 น. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และครูโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม