ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีการบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมความมั่นใจการเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยากรโดย คุณนิชนันท์ คงศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารบ้านภูหลวง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม