ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้เห็นได้สัมผัสถึงความงดงามอันทรงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการใช้ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม