ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูจากบทเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปรับปรุง 2560 สู่การออกข้อสอบ O-Net และถอดบทเรียนจากข้อสอบ O-Net ย้อนหลัง 10 ปี ใน 8 กลุ่มสาระวิชาของสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ (อาคารครุสรรพสิทธิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม