ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ รวมทั้งคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ในโอกาสต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม