ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ วิทยากรโดย นางนภารัตน์ จำเนียร จัดขึ้น ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม