ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเสวนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างศาสนา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างศาสนา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน์ อาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงแง่คิดและแนวปฏิบัติ ผ่านการแลกเปลี่ยนคำสอนทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม