ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ ในฐานะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูก จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม