ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สำเร็จการศึกษา และอาจารย์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่นภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประเภทบุคลากรดีเด่นภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมากอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม และบุคลากรดีเด่นด้านการสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสาวรมย์รวี โพธิ์คำ นักวิชาการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม