ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ จำนวน 34 รูป บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบ 34 ปี คณะวิทยาการจัดการ และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฟังการบรรยายธรรมเทศนา จากพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสังข์กระจายวรวิหาร เพื่อให้นักศึกษานำหลักคำสอนมาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตได้ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม