ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 240 คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการอบรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก และสาธิตการนุ่งห่มอย่างอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และตระหนักในความเป็นไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม