ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โดยมี นางนภารัตน์ จำเนียร นายเจษฎา สุขสมพืช และนางสาวยุธิดา เข็มปัญญา เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่สามารถบริหารจัดการและใช้ระบบสำหรับจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม