ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ทีม A) ประกอบด้วย นางสาวกมลลักษณ์ บุญยะพักตร์ นายนันทพงศ์ สืบชาติ และนายสฤษดิ์พงษ์ บุขุนทด และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ทีม B) ประกอบด้วย นางสาวสุรีรัตน์ เทพรักษ์ นางสาวพรชนก โจมทอง และนายโชคอุดม พงศาดิศรรัตน์ โดยอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลโดย อาจารย์ตราดุล นรนิติผดุงการ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ทีม A) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ทีม B) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จัดขึ้น ณ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม