ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การถ่ายทอดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างกิจกรรมสะเต็มและพัฒนาแนวคิดและพัฒนาสู่การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปบูรณาการด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้อง 31018 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม