ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. เกษมบำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม