ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานร่วมกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนของขวัญจากคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ด้านสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดให้มีกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษา เล่นเกมการจับสลากแลกของขวัญระหว่างนักศึกษาและการจับฉลากของขวัญพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม