ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับน้องเชิงสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ฐาน วิทยากรโดย คุณลัดดา ฉิมตระกูล ฐานการทำพวงมะโหตร จากภูมิปัญญาอำเภอบางปะอิน คุณวรัญญู จันทร์สว่าง ฐานการทำทองหยิบ จากภูมิปัญญาอำเภอบางปะหัน พ.อ.อ.สุรเดช เดชคง ครูภูมิปัญญาไทย ฐานการแทงหยวก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คุณพรหญิง สุทธิจิตร ฐานการทำโรตีสายไหม จากภูมิปัญญาอำเภอพระนครศรีอยุธยา คุณระยอง แก้วสิทธิ์ ฐานการสานพัด จากภูมิปัญญาอำเภอบ้านแพรก เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง จัดขึ้น ณ บริเวณอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม