ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้นำความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการไปพัฒนาการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม