ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนในการเสนอแนะนโยบายการจัดหาและจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ และพิจารณางบประมาณก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมี คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา–อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม