ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคิดเชิงบวกที่สามารถพัฒนาการคิดนำไปสู่การทำกิจกรรมกลุ่มด้านจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่เรียนในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม