ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พบปะผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ประธานบริหารหลักสูตร เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลของสาขาฯ ให้ผู้ปกครองนักศึกษาได้รับทราบ และแจ้งกิจกรรมต่างๆ ของระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งพบปะ เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทรนิล 1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม