ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรม e-Learning และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม e-Learning และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยากรโดย นายเจษฎา สุขสมพืช และ นางนภารัตน์ จำเนียร จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม