ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บริการวิชาการ พัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลวิจัย ณ ชุมชนบ้านลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ พัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลวิจัย ณ ชุมชนบ้านลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นำโดย ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน พร้อมทั้งทีมงาน ได้แก่ อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์วรางคณา ปัญญามี ผศ.ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์ อาจารย์ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวรมย์รวี โพธิ์คำ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน โดยออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว เขียนคำขวัญสำหรับชุมชนบ้านลาว ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเชือกกล้วย ออกแบบท่ารำประกอบกลอนยาวชุมชน บ้านลาว และเรียนรู้การตัดพวงมโหตรร่วมกับชุมชน โดยทุกกิจกรรมเกิดจากความร่วมมือแสดงความคิดและร่วมกันลงมือทำ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับชาวชุมชนบ้านลาว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านลาว ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปรับประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม