ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน” เพื่อเพิ่มสมรรถนะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 โดยมี คุณกำไล คล้ายวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม