ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2651

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาบรรยาย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2651 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น" และในหัวข้อ"การพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบการทางวิทยาศาสตร์" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นำพล อินสิน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม