ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะและความสามารถในด้านกีฬาให้มากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม