ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 ท่าน บรรยายเรื่อง “อยุธยา:ประวัติศาสตร์ในโลกมายา โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ สัมมนาเรื่อง เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์ อยุธยา “A History of Ayutthaya” โดย Mr.Chris Baker ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ สัมมนาเรื่อง การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา” โดย ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ สัมมนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอยุธยาใน “หมิงสือลู่” โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน แนะนำการจัดแสดงหนังสือและแผนที่ โดย คุณสุรเจตน์ เนื่องอัมพร สัมมนาเรื่อง “ชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด:เรื่องเก่า มุมมองใหม่” โดย อ.บุหลง ศรีกนก คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์ อ.บุญเตือน ศรีวรพจน์ และการสัมมนาเรื่อง “กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสำรวจทางกายภาพและโบราณคดี” โดย อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ อ.ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ และ อ.วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 378 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม