ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการ คือ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม อาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดขึ้น ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม