ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการ คือ อาจารย์ ดร.สมปอง รักษาธรรม อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร อาจารย์ยุพิน พวกยะ อาจารย์ฤดี เสริมชยุต เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม