ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การเรียนการสอนในรายวิชาสัปดาห์ที่ 4 การสังเกตปัญหารอบตัว

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 วิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัปดาห์ที่ 4 การสังเกตปัญหารอบตัว ได้นำนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวออกสังเกต โดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สังเกตสิ่งรอบตัว เพื่อมองหาปัญหาที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโครงการจิตสาธารณะที่จะต้องดำเนินการในอนาคต และร่วมทำกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยการเก็บขยะบริเวณถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต และศาลากลางหลังเก่า

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม