ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดงาน โดยโรงเรียนสาธิตมัธยม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างวันที่ 29- 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม