ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมชี้แจงรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีคณบดี 4 คณะ รองคณบดี ด้านงานแผนและงบประมาณ ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ด้านงานแผนและงบประมาณ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานแผนและงบประมาณได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณเงินแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม