ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเรียนทำอาหารไทยเบื้องต้น

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเรียนทำอาหารไทยเบื้องต้น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้มีการฝึกปฏิบัติจริง ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยากรโดย อาจารย์จรัสสินี สุวีรานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรม English Camp วิทยากรโดย อาจารย์เอกรัตน์ คณาพร และอาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสาร จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม