ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมนักศึกษา ARU AMBASSADOR ในหัวข้อหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ARU AMBASSADOR มีบุคลิกภาพที่ดีในการออกแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม