ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเรียนรำไทยเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเรียนรำไทยเบื้องต้น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้มีการฝึกปฏิบัติจริง ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยากรโดย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม