ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สานสัมพันธ์ Accounting 2018

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ให้โอวาสกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1-4 และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงแก่สาขาวิชาการบัญชี ที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้บัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ปี 2561 จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวสมฤดี ทรัพย์บุญ นางสาวอรจิรา สุภาพคืน และนางสาวพรรณี พวงศิริ และได้ให้คำแนะนำการศึกษา ด้านบัญชี และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานให้กับน้องๆ ได้ฟัง สาขาวิชาการบัญชี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม